การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

บรรลุเรื่องการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตของสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตกลงกันแล้ว ลดการปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกสู่อากาศ น้ำ และดิน อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อจะลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ภายในปี พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัด

1 จำนวนภาคีที่ทำข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายและสารเคมีอื่นๆ ที่สามารถดำเนินการตามข้อตกลง และทำหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในแต่ละข้อตกลง

2 ของเสียอันตรายต่อคน (สัดส่วนของเสียที่ได้รับการบำบัดของเสียจำแนกตามประเภทการบำบัด)


ผลการดำเนินงาน
รายละเอียด
ผลการดำเนินงาน